Serdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
MENÜİletişimİLETİŞİMArama
Serdar Mühendislik

ÇED - Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu

ÇED - Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Nedir ?

Projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan rapordur.

ÇED - Çevresel Etki Değerlendirilmesi Raporu

ÇED - Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Ne İşe Yarar ?

Projelerin hayata geçirilmesi için, çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerini, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için yapılacak çalışmaları belirler. Çevrenin korunmasını amaçlayarak, yatırımların faaliyete geçmelerine olanak sağlar.

ÇED Gerekli Değildir Ne Demek?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için, Ek-4 listesindeki formata göre hazırlanıp, bulunduğu ilin valiliğine sunulan projeler için, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararıdır.

ÇED Raporu Hangi İşlerde Geçerlidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 listesinde belirtilen faaliyetler için gereklidir.

ÇED Raporu Olumlu / Olumsuz Kararı Nasıl Alınır ?

ÇED Raporu hazırlama süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği doğrultusunda yürütülür.

  • Yönetmelik Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için, Ek-3’te yer alan Genel Format esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Başvuru Dosyası hazırlanarak Bakanlığa sunulur.
  • Bakanlık tarafından başvurusu dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yeterli verilmiş kurum/kuruluşlardan oluşan bir Komisyon kurulur.
  • Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; Bakanlıkça yeterli verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen merkezi bir yer ve saatte Halkın Katımı Toplantısı düzenlenir.
  • Halkın Katılımı Toplantısında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır.
  • Komisyon üyesi kurum/kuruluşlardan ve halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı verilir.
  • ÇED Raporu Özel Formatı doğrultusunda hazırlanan ÇED Raporu, inceleme ve değerlendirme toplantısının tarihi ve yerini belirten bir yazı ile Komisyon üyelerine gönderilir.
  • ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığı ve raporla ilgili görüş ve önerilerin Bakanlık ve Valilik’e iletilebileceği duyurulur.
  • Komisyon üyelerinin katılımı ile inceleme ve değerlendirme toplantısı yapılır.
  • Komisyon tarafından incelenerek son şekil verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır.

Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu kararı Komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.

İşletmeniz için stratejik, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tüm Hizmetler
HakkımızdaSerdar Mühendislik Çevre, Enerji ve Atık Yönetimi Şirketler Grubu
Türkçe - English